Các cuộc tranh luận nơi công sở, những bất đồng trong công việc, thái độ quá