1. Suy nghĩ kĩ trước khi nói Người ta thường nói “bệnh từ miệng mà vào,