Từ kinh nghiệm nghiên cứu những hành vi, tâm lý đưa đến các quyết định đầu